Dân số


Daân soá vaøo thôøi ñieåm 01/04/2009 laø 190.553 ngöôøi vôùi 45.250 hoä. Soá löôïng daân soá ñöùng thöù 17 trong 24 quaän, huyeän.

Maät ñoä daân soá: 38.733 ngöôøi/km2, laø quaän coù maät ñoä daân soá cao ñöùng haøng thöù  5 (sau quaän 5, quaän 4, quaän 11, quaän 10) trong 24 quaän, huyeän.

Daân toäc: coù 20 daân toäc. Moät soá daân toäc chieám tyû leä cao nhö sau: Kinh 95,97%; Hoa 3,57%; Khôme 0,19%; Chaêm 0,13%.

Toân giaùo: soá ngöôøi theo ñaïo Phaät chieám 35,63%, Thieân chuùa giaùo 16,83%, Tin laønh 0,51%, Cao ñaøi 0,20%, Hoài giaùo 0,14%,... Soá ngöôøi khoâng toân giaùo chieám tyû leä: 46,64%.

Haønh chaùnh: Quaän 3 coù 14 phöôøng, 63 khu phoá, 873 toå daân phoá(số liệu đến ngày 1/7/2015) 

 

Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2015

   

 

TỔNG SỐ

Số
tổ dân phố

Số khu phố/ấp

Diện tích tự nhiên
(km2)

Dân số trung bình
(người)

Mật độ dân số
(người/km2)

Chia theo phường xã:

873

63

4,919669

195.947

39.829

Phường  1

69

6

0,147729

15.305

103.602

Phường  2

44

3

0,152701

10.083

66.031

Phường  3

50

5

0,154792

11.098

71.696

Phường  4

98

6

0,307579

19.876

64.621

Phường  5

65

4

0,248460

14.752

59.374

Phường  6

55

4

0,883183

6.461

7.316

Phường  7

72

5

0,918068

12.804

13.947

Phường  8

79

4

0,396490

15.441

38.944

Phường  9

66

5

0,443030

19.006

42.900

Phường  10

44

4

0,158526

9.449

59.605

Phường  11

81

6

0,476849

24.636

51.664

Phường  12

45

3

0,162001

12.427

76.709

Phường  13

32

3

0,164091

7.746

47.206

Phường  14

73

5

0,306170

16.863

55.077

  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
7
0
9
9
3
5
Tìm kiếm