MẶT TRẬN TỔ QUỐC

LỜI GIỚI THIỆU

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3

Ðịa chỉ :  299 Ðiện Biên Phủ.

Ðiện thoại :  9.307.741

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18.11.1930.

Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế tục vai trò lịch sử của mặt trận, ngày nay là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chủ trương phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội và dân tộc quá khứ và ý thức hệ, tôn giáo và tín ngưỡng, miễn là tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh: “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận quy định tại điều 1 và điều 2 của Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/1999 và Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố ngày 26/6/1999.

Là một trong những Quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3 trong ngày đầu giải phóng có 9 Phường 48 khóm với diện tích 4,9 km2 gồm:

- Phường Cộng Hòa
- Phường Bàn Cờ
- Phường Lê Văn Duyệt
- Phường Cư Xá Đô Thành
- Phường Phan Đình Phùng
- Phường Trương Minh Giảng
- Phường Yên Đỗ
- Phường Trần Quang Diệu
- Phường Hiền Vương.

Có nhiều dân tộc sinh sống như: dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm, Ấn, Pháp . . . và nhiều tôn giáo như: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao đài giáo . . .

Từ đặt điểm tình hình nói trên, sự ra đời của Mặt trận Tổ Quốc Quận là tất yếu và khách quan. Vì vậy Ban thường vụ Quận ủy Quận 3 đã ra Quyết định thành lập Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3 lâm thời gồm:

1. Ông Võ Thành Long, Chủ tịch
2. Ông Ngô Hải Tiết, Phó Chủ tịch

và một số cán bộ giúp việc.

Từ đó đến nay trải qua 10 lần Đại hội với những nhiệm vụ lịch sử khác nhau, nhưng cùng mục đích là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân trên địa bàn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quận; phát triển đa dạng các hình thức hoạt động, phát động phong trào yêu nước; phát huy tính tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo để vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Nhằm ôn lại truyền thống của hệ thống Mặt trận Tổ Quốc Quận 3, cuốn “Kỷ yếu Mặt trận Tổ Quốc Quận 3” sơ thảo ghi lại những mốc son lịch sử, quá trình hoạt động nhưng với trình độ chuyên môn có hạn, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót rất mong được sự thông cảm và đóng góp.

Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3
Nhiệm kỳ I (1978 – 1980)
--------------

 1. Ông Đỗ Quốc Dân                              Chủ tịch
 2. Ông Trần Văn Tuân                             Phó Chủ tịch
 

Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3
Nhiệm kỳ II (1980 – 1982)
--------------

 1. Ông Phạm Thanh Xuân                       Chủ tịch
 2. Ông Trần Văn Tuân                             Phó Chủ tịch
 

Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3
Nhiệm kỳ III (1982 – 1985)
--------------

 1. Ông Đỗ Quốc Dân                               Chủ tịch
 2. Ông Trần Văn Tuân                              Phó Chủ tịch
 3. Bà Đoàn Thị Bích Hoàn                        Ủy viên văn phòng
 

Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3
Nhiệm kỳ IV (1985 – 1987)

--------------

 1. Bà Từ Thanh Mỹ                                  Chủ tịch
 2. Ông Phan Văn Quang                           Phó Chủ tịch Thường trực
 3. Ông Võ Ngọc Châu                               Phó Chủ tịch
 

Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3
Nhiệm kỳ V (1987 – 1989)
-------------- 

 1. Bà Hồ Thị Mười                                   Chủ tịch
 2. Ông Phan Văn Quang                           Phó Chủ tịch Thường trực
 3. Ông Võ Ngọc Châu                               Phó Chủ tịch
 

Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3
Nhiệm kỳ VI (1989 – 1991)
-------------- 

 1. Bà Hồ Thị Mười                                    Chủ tịch
 2. Ông Phan Văn Quang                            Phó Chủ tịch Thường trực
 3. Ông Võ Ngọc Châu                                Phó Chủ tịch
 

Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3
Nhiệm kỳ VII (1991 – 1995)
-------------- 

 1. Bà Hồ Thị Mười                                    Chủ tịch
 2. Ông Phan Văn Quang                            Phó Chủ tịch Thường trực
 3. Ông Võ Ngọc Châu                                Phó Chủ tịch
 4. Ông Nguyễn Văn Hòa                            Ủy viên thư ký
 

Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3
Nhiệm kỳ VIII (1996 – 2000)
--------------

 1. Bà Hồ Thị Mười                                    Chủ tịch
 2. Ông Phan Văn Quang                            Phó Chủ tịch Thường trực
 3. Ông Vĩnh Niên                                       Phó Chủ tịch
 4. Ông Nguyễn Văn Hòa                             Ủy viên thường trực
 

Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3
Nhiệm kỳ IX (2001 – 2003)
-------------- 

 1. Bà Hồ Thị Bạch Tuyết                            Chủ tịch
 2. Ông Nguyễn Tùng                                  Phó Chủ tịch Thường trực
 3. Ông Vĩnh Niên                                       Phó Chủ tịch
 4. Bà Lê Thị Hồng                                      Phó Chủ tịch
 5. Ông Nguyễn Văn Hòa                             Ủy viên thường trực  
 

Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3
Nhiệm kỳ X (2003 – 2008)
--------------

 1. Bà Hồ Thị Bạch Tuyết                            Chủ tịch
 2. Ông Nguyễn Tùng                                  Phó Chủ tịch Thường trực
 3. Ông Vĩnh Niên                                       Phó Chủ tịch
 4. Bà Lê Thị Hồng                                      Phó Chủ tịch
 5. Bà Lưu Thị Đính                                     Phó Chủ tịch  

  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
9
7
3
4
6
Tìm kiếm